پرسنل دفتر پرستاری 7 نفر و تحت عناوین زیر می باشند:
1- مدیره خدمات پرستاری: مهری عمو اقلی طبری
2- سوپروایزر آموزشی: ژاله اسدی شهمیرزادی
3- سوپروایزر گردشی: فاطمه یزدانی بارفروش
4- سوپروایزر گردشی: زهرا شیخ السلامی
5- سوپروایزر گردشی: رضوانه میرزائی
6-سوپروایزر گردشی: مولود اژدری
7- مسئول کنترل عفونت: شهربانو گرجی نژاد
     
 
>