کمیته های بیمارستانی تشکیل شده در مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا:

1- کمیته کاهش مرگ و میر پری ناتال

2- کمیته کاهش مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه

3- کمیته امر به معروف و نهی از منکر

4- کمیته بحران و حوادث غیر مترقبه

5- کمیته نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان

6- کمیته اخلاق پزشکی و مراعات موازین شرعی

7-کمیته شورای مدیریت کیفی بیمارستان

8- کمیته بررسی و ثبت موارد سرطان

9- کمیته آمار و اسناد و مدارک پزشکی

10- کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

11- کمیته تغذیه و رژیم های درمانی

12-کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی

13-کمیته مرگ و میر و آسیب شناسی

14- کمیته بهداشت ، کنترل عفونت و لنژ

15-کمیته سوانح و فوریت های پزشکی

16-کمیته کادر پزشکی و پرسنل پرستاری

17- کمیته بانک خون

18-کمیته شورای پاسداری از ارزش های متعالی

19- کمیته تعیین تکلیف بیماران

     
 
>