ریاست مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا  جناب آقای پرفسور موسی احمدپور فوق تخصص نوزادان از کشور استرالیا

 عضو هیئت علمی  و استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

Email: mousa_ahmadpour@hotmail.com

 
>