گویا کردن شماره تماسهای بیمارستان

گویا کردن شماره تماسهای بیمارستان
mahdinet.com

بیمارستان کودکان امیرکلا به منظور رفاه حال و تسهیل در گرفتن نوبت پزشکی ، سیستم نوبت دهی خود را به صورت تلفنی نموده است و بیماران و مراجعین محترم از طریق تماس با شماره تماس 5-3242152-0111 می توانند بمنظور دریافت نوبت خود اقدام نمایند.

 


گروه خبر:               تعداد